House

blog2017_09_rakentaja_paperiliitto-1blog2017_09_rakentaja_paperiliitto-2blog2017_09_rakentaja_paperiliitto-3

Planning to build a bigger house for the family.
client: Paperiliitto